PUCK 84-100 ul. Nowy Świat 34
(58) 5008946
rezerwacja@hotelhaller.pl
Rezerwacja

Znajdź nas na Facebook

Polityka prywatności

Hotel Haller w Pucku zobowiązują się do poszanowania Państwa prywatności w Internecie oraz dołoży wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich powierzonych nam danych („Dane Osobowe”).
Dane osobowe to wszelkie dane, używane do zidentyfikowania konkretnej osoby, obejmujące między innymi; imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub inne informacje umożliwiające skontaktowanie się z daną osobą. Nadmieniamy jednocześnie, że strony internetowe firmy Rosgard Sp. z o.o. można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Hotel Haller w Pucku możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy rezerwacji będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Podczas korzystania z witryny Hotel Haller Puck możesz zostać poproszony o podanie swoich danych w formularzu. Posłużą one do korzystania z niektórych części serwisu www. Wypełniając wszelkiego rodzaju formularze, należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z działaniem serwisu.

Użytkownicy korzystający z serwisu Hotel Haller w Pucku pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych części serwisu z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych.

Jedynie uprawnieni pracownicy i osoby zajmujące się obsługą witryny Hotelu Haller w Pucku mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym.

Każdy internauta, który poda swoje dane ma prawo wglądu do nich, edycji oraz ich usuwania.

Zamawianie usług

Zamawianie usług oferowanych przez Hotel Haller w Pucku wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Subskrypcja newsletter wymaga podania adresu e-mail, na który będzie dostarczana elektroniczna prenumerata. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania prenumeratorom newsletter treści o charakterze zarówno komercyjnym jak i niekomercyjnym.

Prenumerata może zostać w każdej chwili przerwana przez kliknięcie na odpowiedni link zamieszczony w przesyłanym newsletterze.

Witryna Hotel Haller nie jest przeznaczona dla dzieci. W związku z tym nie zamierzamy zbierać danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia i nie odpowiadamy za informacje zebrane od tej grupy wiekowej.

 Bezpieczeństwo

Na niniejszej stronie internetowej podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na niej danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed zgubieniem, nadużyciami, oraz dostępem, udostępnieniem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia. Prosimy jednak pamiętać, że żaden przekaz internetowy nie jest całkowicie bezpieczny i wolny od błędów. Zwłaszcza e-maile, przesyłane na i przez tę stronę, mogą być nie zabezpieczone.

Niezapowiedziane Wiadomości

Hotel Haller Puck zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Hotel Haller rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, usług i newsletter (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Hotel Haller w Pucku.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Hotelu Haller Puck.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Wyrażenie zgody

Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione wyżej.

W przypadku pytań związanych z innymi aspektami prywatności – związanych z użytkowaniem prosimy kierować na adres e-mail: recepcja@hotelhaller.pl.

Pliki cookies

Strona internetowa www.hotelhaller.pl, używa plików „cookies” w celu lepszego dostosowania się do potrzeb naszych użytkowników.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki interne­to­wej ozna­cza akceptację dla sto­so­wa­nych na stronie www.hotelhaller.pl pli­ków „co­okies”.

Czym są pliki „co­okies”?

Pliki „co­okies” są to małe pliki tek­sto­we za­pi­sy­wa­ne na urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka, służ­ce do iden­ty­fi­ka­cji prze­glą­dar­ki użyt­kow­ni­ka w trak­cie ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go.
Za po­mo­cą „co­okies” do­star­cza­ne są ad­mi­ni­stra­to­ro­wi in­for­ma­cje sta­ty­stycz­ne o ruchu użyt­kow­ni­ków, ak­tyw­no­ści użyt­kow­ni­ka, spo­so­bie wy­ko­rzy­sta­nia stro­ny. Po­zwa­la­ją one na do­sto­so­wa­nie tre­ści do pre­fe­ren­cji użyt­kow­ni­ka.
Dla Pań­stwa wy­go­dy strona www.hotelhaller.pl używa pli­ków „co­okies” i po­dob­nych tech­no­lo­gii m.in. po to, by do­sto­so­wać się do po­trzeb użyt­kow­ni­ków, w ce­lach re­kla­mo­wych i sta­ty­stycz­nych.
Pliki „co­okies” sto­so­wa­ne w stronie www.hoteldabrowka.pl nie prze­cho­wu­ją żad­nych da­nych oso­bo­wych.

Po co ko­rzy­sta­my z pli­ków „co­okies”?
dostosowujemy zawartość stron internetowych do preferencji użytkownika
tworzymy statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony z niego korzystają, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości,
utrzymujemy sesję użytkownika strony (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,
pliki „cookies” wykorzystujemy do odczytywania i analizowania statystki między innymi z Google AdWords, Analytics. w sondach/ankietach blokujemy możliwość wielokrotnego oddania głosu.

Po­ziom ochro­ny przed „co­okies” usta­wia się w każ­dej prze­glą­dar­ce

Po­ziom ochro­ny przed „co­okies” można usta­wić w swo­jej prze­glą­dar­ce in­ter­ne­to­wej – aż do cał­ko­wi­te­go blo­ko­wa­nia pli­ków „co­okies”. Zwięk­sza to po­ziom bez­pie­czeń­stwa i ochro­ny da­nych, ale może także unie­moż­li­wiać nie­któ­re funk­cje strony.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest tutaj lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.